Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1872 ΕΞ 19.10.2015 Ερώτηση χρήσης Λογαριασμού 37

4 Δεκεμβρίου 2015

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1872 ΕΞ 19.10.2015 Ερώτηση χρήσης Λογαριασμού 37

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1872 ΕΞ 19.10.2015
Ερώτηση χρήσης Λογαριασμού 37                                        


Αθήνα, 19.10.2015
Αριθμ. Πρωτ.:1872 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)
ΣΛΟΤ 1872/2015
ΘΕΜΑ: « ΕΡΩΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 37 »


ΕΡΩΤΗΜΑ

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (Τμήμα 7° Τριμελές) με την υπ' αριθμ. …….. Απόφασή του, μας έθεσε το ερώτημα αν είναι παράνομη η χρησιμοποίηση του λογαριασμού 37, από χρηματιστηριακή εταιρεία, χωρίς προηγούμενη έγκριση από το Εθνικό Συμβούλιο Λογιστικής.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με βάση την παράγραφο 1.203 του Π.Δ. 1123/1980 με ισχύ μέχρι την 31.12.2014, οι κενοί κωδικάριθμοι του ΕΓΛΣ, συμπληρώνονται μόνο μετά από απόφαση του κατά νόμο αρμόδιου οργάνου.

Με βάση το ν. 4308/2014, με ισχύ από 01.01.2015, οι κωδικοί αριθμοί του χρησιμοποιούμενου από την οντότητα λογιστικού σχεδίου, καθορίζονται ελεύθερα από την ίδια.


ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Σχετικά άρθρα
Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2440 ΕΞ 7.12.2015 Παρουσίαση κατάστασης αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ