Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2597 ΕΞ 16.12.2015 Εκπτώσεις από εφάπαξ πληρωμή φόρων

23 Δεκεμβρίου 2015

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2597 ΕΞ 16.12.2015 Εκπτώσεις από εφάπαξ πληρωμή φόρων


Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2658 ΕΞ 17.12.2015  Καταχώρηση φόρων και τελών στα βιβλία εσόδων-εξόδων
ΕΤΙΚΕΤΕΣ: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣΛογιστικά, βιβλιοΣΛΟΤΕΓΛΣ
:27 Τελ.ενημέρωση: 23:27


Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2597 ΕΞ 16.12.2015 Εκπτώσεις από εφάπαξ πληρωμή φόρων

Αθήνα, 16.12.2015

Αριθμ. Πρωτ.:2597 ΕΞ


Ελληνική Δημοκρατία

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ

Ν.Π.Δ.Δ.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)


ΘΕΜΑ: «ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΦΑΠΑΞ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΩΝ»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Παρακαλώ όπως μας γνωρίσετε πως θα καταχωρηθεί στα βιβλία μας η ισχύουσα χορηγηθείσα έκπτωση 2% επί του ποσού του φόρου εισοδήματος που καταβλήθηκε για το φορολογικό έτος 2014, όπως και η χορηγηθείσα έκπτωση 2% επί του ποσού της πρόσθετης προκαταβολής φόρου (από το 80% στο 100%) . Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπ. Οικ. 29/1974 , «η προκύπτουσα διά της ως άνω εκπτώσεως ωφέλεια υπέρ των νομικών προσώπων δεν φορολογείται επ' ονόματι τούτων, καθ’ όσον αυτή δεν συγκεντρώνει τα εννοιολογικά στοιχεία του εισοδήματος. Στην περίπτωση αυτήν ήθελε διανεμηθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο, υπό μορφή μερίσματος, αμοιβής κ.λπ. θα φορολογηθεί κατά τα ισχύοντα στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η έκπτωση του φόρου εισοδήματος - εξόδου, θα καταχωρηθεί σε μείωση του φόρου εισοδήματος της επόμενης χρήσης, αν στη χρήση την οποία αφορά, είχε καταχωρηθεί το σύνολο του φόρου χωρίς την έκπτωση.
Για παράδειγμα αν στη χρήση 2014 ο φόρος εισοδήματος που βάρυνε την χρήση ήταν 100 και κατά την καταβολή του εντός του 2015 πληρώθηκε με έκπτωση 2% δηλαδή πληρώθηκε το ποσό των 98, η έκπτωση ποσού 2 θα καταχωρηθεί σε μείωση του φόρου εισοδήματος της χρήσεως 2015.

Η προκαταβολή φόρου εισοδήματος καταχωρείται ως απαίτηση με το καταβληθέν ποσό. Για παράδειγμα αν η προκαταβολή είναι 100 και πληρωθεί το ποσό των 98, αυτό το ποσό καταχωρείται ως απαίτηση.

Έστω φόρος το 2014 ανέρχεται σε 100 που λογίσθηκε με 100 και πληρώθηκε στο 2015 με έκπτωση καταβάλλοντας 98 μετρητοίς


Την 31.12.14 η εγγραφή ήταν
88

100

 

 

 

 
54

 
100


στην επόμενη χρήση που πληρώθηκε 98 η εγγραφή είναι

54

100

38

98
 
88
2


Αν ο φόρος το 2015 είναι 110 και η εταιρεία δεν ξέρει πως θα το πληρώσει, το βάζει όλο ως έξοδο με την εγγραφή:

88

110

 


 

 
54

 
110


Συνεπώς το έξοδο φόρου εισοδήματος για το 2015 είναι 110 - 2 = 108

Όταν τα ποσά είναι σημαντικά δίνεται η κατάλληλη γνωστοποίηση στο Προσάρτημα.ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Σχετικά άρθρα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 251/24.11.2014)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΕΓΛΣ ΜΕ ΕΛΠ (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ)
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ εφαρμογής του νόμου 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»
Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1872 ΕΞ 19.10.2015  Ερώτηση χρήσης Λογαριασμού 37
Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2087 ΕΞ 20.11.2015 Λογαριασμοί λογιστικού σχεδίου (ελληνικά λογιστικά πρότυπα) από 1/1/2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ