Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Βιβλίο ημερησίων δελτίων απασχολουμένου προσωπικού οικοδομικών και τεχνικών έργων

10 Φεβρουαρίου 2016

Βιβλίο ημερησίων δελτίων απασχολουμένου προσωπικού οικοδομικών και τεχνικών έργων

Εργατικά                    

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: εργασιακάerganhτεχνικά έργαοικοδομη, υπουργειο εργασιας ηλεκτρονικη οαεδ, βιβλιο,
:20 Τελευταία ενημέρωση: :20

Βιβλίο ημερησίων δελτίων απασχολουμένου προσωπικού οικοδομικών και τεχνικών έργων

Έγγρ. 11073/23.10.2000 Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Τήρηση βιβλίου ημερήσιου δελτίου σε οικοδομικά και τεχνικά έργα».

Βιβλίο ημερησίων δελτίων απασχολουμένου προσωπικού οικοδομικών και τεχνικών έργων

Έγγρ. 11073/23.10.2000 Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Τήρηση βιβλίου ημερήσιου δελτίου σε οικοδομικά και τεχνικά έργα».

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν έλθει σε γνώση της υπηρεσίας μας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, και μετά από την επικοινωνία που είχαμε με την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σύμφωνα με την παραγρ. 8 του άρθ. 4 του Ν. 2556/97 (270/A/24.12.97) καταργήθηκαν από τότε που ίσχυσαν οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 1976/91 (184/A), που αφορούσαν την τήρηση βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων σε οικοδομικά και τεχνικά έργα.
Επίσης καταργήθηκαν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους η αριθ. 1872/19.5.92 (370/ΦΕΚ β κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας και του Υφυπουργού Κοινωνικών Aσφαλίσεων «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την τήρηση βιβλίου απασχολούμενου προσωπικού στα οικοδομικά και τεχνικά έργα» και η αριθ. Φ.21/2257/9.10.92 (634/ΦΕΚ β απόφαση του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Aσφαλίσεων «Επιβολή προστίμου για τη μη τήρηση του βιβλίου παρουσίας οικοδομών».
Μετά τα ανωτέρω, η άποψη της αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου με σύμφωνη γνώμη του Νομικού Συμβουλίου, είναι ότι επανέρχονται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρ. 33 του Ν. 1836/89(ΦΕΚ 79 Α’ 14-3-89) και η αριθ. YA 1801/1989 (ΦΕΚ 569/Β/2-8-89) απόφαση Υπ. Εργασίας, με τις οποίες προβλέπεται η υποχρέωση Τήρησης Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων, καθώς και άλλες λεπτομέρειες που συνδέονται με αυτή την υποχρέωση ενώ παλαιότερα η υποχρέωση για την τήρηση του βιβλίου προβλεπόταν στην ΥΑ 1546/87 (ΦΕΚ 472/Β/28-8-87).


Τι ισχύει σήμερα 10/2/2016 για το Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού 

Όλοι οι εργοδότες (Εκτός από τους ιδιοκτήτες, οι οποίο εκτελούν μικροεπισκευές των κατοικιών τους για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια οικοδομικών εργασιών και εφόσον δεν απασχολούν πάνω από ένα εργαζόμενους).οι οποίοι εκτελούν οικοδομικές εργασίες ή τεχνικά έργα, είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού, στα έργα αυτά.

Το βιβλίο τηρείτε αθεώρητο, αφού η σχετική διάταξη για θεώρηση από την Επιθεώρηση Εργασίας, καταργήθηκε με το Ν.4093/2012

Ως εργοδότης, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος για την τήρηση του βιβλίου, θεωρείται 


  1. ο κύριος του έργου που απασχολεί προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας
  2. ο εργολάβος και ο υπεργολάβος, που απασχολούν προσωπικό, με εξαρτημένη εργασία στην εκτέλεση των οικοδομικών ή τεχνικών έργων και 
  3. ο υπεύθυνος της στεγασμένης επιχείρησης για τις μη οικοδομικές εργασίες που εκτελούνται στο έργο.


Στο Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού καταχωρούνται 

  1. οι απασχολούμενοι στην οικοδομή εργάτες - εργατοτεχνίτες 
  2. και οι απασχολούμενοι στις μη οικοδομικές εργασίες (πχ ηλεκτρολογικά, υδραυλικά κ.λπ.), οι οποίοι είναι μόνιμο προσωπικό στεγασμένων επιχειρήσεων και ασφαλίζονται απ’ αυτές.
  3. Οι απασχολούμενοι στην κοπή, τέντωμα, μέτρημα, γύρισμα κ.λπ. του σιδηρού οπλισμού για την κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος του έργου, εφόσον δεν είναι μόνιμο προσωπικό οικονομικής μονάδας (μάντρας), αλλά παρέχουν εξαρτημένη εργασία στον υπόχρεο εργοδότη, καταχωρούνται στο Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού ακόμη και αν απασχολούνται για τις εργασίες αυτές σε χώρους εκτός του έργου.


Για τους εργαζόμενους που καταχωρούνται στο βιβλίο αυτό, δεν απαιτείται υποβολή στην Επιθεώρηση Εργασίας προγράμματος εργασίας και ημερών εβδομαδιαίας ανάπαυσης.

Στο βιβλίο αναγράφονται κατά περίπτωση, υποχρεωτικά τα στοιχεία του οικοδομικού/τεχνικού έργου τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του έργου, τα στοιχεία του εργολάβου η/και του/των υπεργολάβων και τα στοιχεία των στεγασμένων επιχειρήσεων.

Το Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού αποτελείται από κάθετες στήλες με τα παρακάτω στοιχεία:

Αύξων αριθμός
Ονοματεπώνυμο εργαζόμενου
Ειδικότητα εργαζόμενου
ΑΜ ΙΚΑ εργαζόμενου
Μικτό ημερομίσθιο
Ώρες εργασίας (έναρξη – λήξη)
Ημέρα ανάπαυσης
Υπογραφή εργαζόμενου
Υπογραφή εργοδότη
Παρατηρήσεις

Το Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στα οικοδομικά και τεχνικά έργα, τηρείται στον τόπο εκτέλεσης του έργου με ευθύνη του εργοδότη και τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων.

Η μη επίδειξη του Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού αποτελεί παράβαση και τιμωρείται με επιβολή προστίμου βάση των διατάξεων της ΥΑ 27397/122/19.8.2013 (ΦΕΚ 2062/Β/23-8-2013 για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, το ύψος του οποίου συνδέεται με το απασχολούμενο προσωπικό, ως εξής:

α) Για επιχείρηση /εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 1 έως 10 πρόστιμο 300,00 €
β) Για επιχείρηση/εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 11 έως 50 πρόστιμο 1.000,00 €
γ) Για επιχείρηση/ εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 51 έως 150 πρόστιμο 2.000,00 €
δ) Για επιχείρηση/ εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 151 έως 250 πρόστιμο 3.000,00 €
ε) Για επιχείρηση/εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 251 και άνω πρόστιμο 5.000,00 €

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ:  Προθεσμίες Ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων (ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ - ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΕΡΓΑΝΗ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ