Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΣΛΟΤ 1328/2016 Σχετ. 1244 ΘΕΜΑ: «Λογαριασμοί Τάξεως, ΕΛΠ»

22 Ιουλίου 2016

ΣΛΟΤ 1328/2016 Σχετ. 1244 ΘΕΜΑ: «Λογαριασμοί Τάξεως, ΕΛΠ»

ΣΛΟΤ 1328/2016 Σχετ. 1244  ΘΕΜΑ: «Λογαριασμοί Τάξεως, ΕΛΠ»

ΣΛΟΤ 1328/2016 Σχετ. 1244  ΘΕΜΑ: «Λογαριασμοί Τάξεως, ΕΛΠ»


ΣΛΟΤ 1328/2016 Σχετ. 1244 ΘΕΜΑ: «Λογαριασμοί Τάξεως, ΕΛΠ»


Αθήνα, 23.06.2016

Αριθμ. Πρωτ.: 1328 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)


ΣΛΟΤ 1328/2016

Σχετ. 1244


ΘΕΜΑ: «Λογαριασμοί Τάξεως, ΕΛΠ»


ΕΡΩΤΗΜΑ

Θα ήθελα μία διευκρίνηση σχετικά με την υποχρέωση που υπάρχει από το νόμο 1297/72
οι εταιρείες που έχουν συσταθεί εκ μετατροπής με το νόμο αυτό να αποτυπώνουν σε λογαριασμούς τάξεως την υπεραξία που έχει προκύψει προκειμένου να καρπώνονται τα οφέλη της μετατροπής. Τι προβλέπουν τα ΕΛΠ για την περίπτωση αυτή με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν λογαριασμοί τάξεως καθώς και για την υποχρέωση από τον Ν.1297/1972 που υπάρχει για την εμφάνισή της υπεράξιας στον ισολογισμό.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Από το Ν. 4308/2014 δεν προβλέπεται η τήρηση λογαριασμών τάξεως και η εμφάνισή τους στη δημοσιευόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Ωστόσο, το άρθρο 3 παρ. 8 που προβλέπει ότι, «η ανάπτυξη του σχεδίου λογαριασμών για την κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών της οντότητας και την ευχερή εφαρμογή του παρόντος νόμου είναι ευθύνη της διοίκησης της οντότητας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την ανάγκη κάλυψης των απαιτήσεων της παρ. 10 του άρθρου 5».

Συνεπώς, οι οντότητες έχουν τη δυνατότητα να τηρούν στο λογιστικό τους σύστημα τους προβλεπόμενους λογαριασμούς τάξεως για την κάλυψη ενδεχόμενων απαιτήσεων του Ν. 1297/72, αναφορικά με την παρακολούθηση της υπεραξίας. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι οι λογαριασμοί αυτοί, εάν τηρούνται, δεν εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ