Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Έντυπα Εφορίας ΙΚΑ

Έντυπα Εφορίας ΙΚΑ

Έντυπα Εφορίας - ΙΚΑ - ΟΑΕΔ -κτηματολογίου

Έντυπα ΦΠΑ

Έντυπα ΦΠΑ

Αίτηση επιστροφής ΦΠΑ
Έντυπο υπολογισμού συνάφειας
Φ1 Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ
Φ2 Περιοδική δήλωση ΦΠΑ
Φ3 Περιοδική δήλωση ΦΠΑ για Α' κατηγ.
Φ4 Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών

 

Έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος

Ε1 Δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικ.2013
Ε1 Δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικ.2011

E2 Αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακινήτων οικ.2014
E2 Αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακινήτων οικ.2011

E3 Μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών οικ.2013
E3 Μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών οικ.2011
Ε5 Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΟΕ, ΕΕ, ΑΣΤΙΚΏΝ Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΝΟΠΡΑΞΙΩΝ οικ. 2013
Ε5 Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΟΕ, ΕΕ, ΑΣΤΙΚΏΝ Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΝΟΠΡΑΞΙΩΝ

Ε9 Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων οικ.2014


Φ01.010 οικ.2013
Φ-01010 οικ.2014
Φ01.012 οικ.2013
Φ01-012 οικ.2014
Φ-01013 οικ.2014
Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου απόζημιώσεων δικαιωμάτων αμοιβών κτλ
Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου τόκων
Δήλωση απόδοσης φόρου απολυομένων κτλ.
Δήλωση παρακρατούμενου φόρου εργολάβων κτλ.
Δήλωση προλαταβλητέου φόρου αρχιτεκτόνων-μηχανικών
Δήλωση Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίων
Δήλωση Ειδικού Φόρου Ακινήτων οικ.2013
Προσωρινή Δήλωση απόδοσης ΦΜΥ
Υπεύθυνη δήλωση (αρθρου 81 ν2238 εισόδημα ακινήτου)

Έντυπα σχετικά με Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας 

Έντυπα Μητρώου ΔΟΥ

Μ0 Αίτηση
Μ1 Απόδοση ΑΦΜ/μεταβολή ατομικών στοιχείων
Μ2 Έναρξης / μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου
Μ3 Έναρξης / μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου
Μ4 Διακοπής εργασιών
Μ5 Υπό ίδρυση επιχ/σης
Μ6 Δραστηριοτήτων επιχ/σης
Μ7 Σχέσεων φορολογούμενου
Μ8 Μελών μη φυσικού προσώπου
Μ9 Στοιχείων έδρας αλλοδαπής επιχ/σης
Μ10 Εγκατάστασης εσωτερικού
Μ11 Έγκατάστασης εξωτερικού
Μ12 Πωλήσεων από απόσταση
Μ13 Απενεργοποίησης ΑΦΜ

 

Έντυπα ΚΒΣ

Β1 Θεώρηση, ακύρωση, απώλεια βιβλίων και στοιχείων, τόπος τήρησης-ενημέρωσης
Β2 Έναρξης, μεταβολής, παύσης λειτουργίας ΦΤΜ
Ε408 Συγκεντρωτική κατάσταση πελατών
Ε407 Συγκεντρωτική κατάσταση προμηθευτών


Έντυπα υπεύθυνης δήλωσης

 Υπεύθυνη δήλωση (επαγγελματικής έδρας)
 Υπεύθυνη δήλωση  ( ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΔΡΑ)
 Υπεύθυνη δήλωση (μη πρότερης θεώρησης)
 Υπεύθυνη δήλωση (μη απασχόλησης προσωπικού)
 Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/1986

 

 

Έντυπα ΙΚΑ

 Αίτηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας - υπηρεσιακού σημειώματος ΚΟΙΝΩΝ επιχειρησεων.
Αίτηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας - υπηρεσιακού σημειώματος δημόσιου έργου.pdf
ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων


 

Έντυπα ΟΑΕΔ

Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού.
Αναγγελία πρόσληψης μισθωτού.
 Καταγγελία σύμβασης εργασίαςΈντυπα κτηματολογίου

έντυπο δήλωσης ν.2308 Δ1 κτηματολόγιο
έντυπο πληρωμής πάγιου τέλους κτηματογράφηση
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ